ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Α. Βελτίωση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου.

1. Υφιστάμενο νομικό πλαίσιο

α) O A.N.2039/1939, επικαιροποιημένος κατά το δυνατόν.

β) Η σειρά των διαδικασιών-βημάτων που απαιτούνται, κατά τον ως άνω νόμο:

1) για την εκποίηση ακινήτων (ως την πλέον συχνά εμφανιζόμενη σημαντική πράξη διαχείρισης κοινωφελούς περιουσίας) και

2) για τη χορήγηση υποτροφιών, κατόπιν επιλογής και χωρίς τη διεξαγωγή διαγωνισμού (ως τον πλέον συχνά εμφανιζόμενο εκτελεστέο σκοπό υπέρ του οποίου διατίθενται κοινωφελείς περιουσίες).

2. Νομοθετικές πρωτοβουλίες τρίτων

Μέσω της διαδρομής: Υπουργείο Οικονομικών - gsis.gr - Γ.Γ.Π.Σ. (ggps) - Υπουργείο - Υπηρεσίες - Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων - Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων - Κώδικας Εθνικών Κληροδοτημάτων (σχέδιο Νόμου).

3. Προτάσεις (του σωματείου) σχετικά με τον εκσυγχρονισμό και προσπάθειες βελτίωσης του ισχύοντος νομικού πλαισίου.

Β. Χαρτογράφηση χώρου ιδρυμάτων και λοιπών κοινωφελών περιουσιών

1. Κοινωφελείς Περιουσίες Εποπτευόμενες από το Υπουργείο Οικονομικών ή και άλλους φορείς του δημοσίου.

(μέχρι στιγμής δεν έχει αποτυπωθεί ο αριθμός των υπό του Υπουργείου Οικονομικών εποπτευομένων κοινωφελών περιουσιών)

(προσπάθεια του σωματείου για τη προώθηση νομοσχεδίου με στόχο την ενεργοποίηση της συνταγματικής εντολής που αφορά την σύνταξη εθνικού και περιφερειακού μητρώου κληροδοτημάτων)

2. Προσπάθεια καταγραφής των κοινωφελών ιδρυμάτων που χαίρουν διοικητικής και διαχειριστικής αυτοτέλειας, εξαιρούμενα της εποπτείας του Υπουργού των Οικονομικών.

3. Άλλες μορφές νομικών προσώπων οι οποίες είναι δυνατόν να παρέχουν κοινωφελές έργο αλλά δεν εμπίπτουν στις ως άνω κατηγορίες
(π.χ. αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, σωματεία, σύλλογοι κ.λ.π.)

Γ. Προώθηση θεσμού δωρεάς στην Ελληνική Κοινωνία

1. Ιστορική Αναδρομή-Παραδείγματα.

2. Σημασία των Εθνικών Κληροδοτημάτων

3. «Οδηγός Υποτροφιών 2007».

Δ. Σχέση με άλλους φορείς

Ε. Διεθνής Εμπειρία

α) European Foundation Center

ΣΤ. Συμβουλευτική Υποστήριξη Δωρητών

1. Ενημέρωση / κατεύθυνση  υποψηφίων  δωρητών  για  τυποποιημένα  κείμενα  Ιδρυμάτων / Δωρεών

α) Υπόδειγμα σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος (το οποίο προτείνεται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών) για την έγκριση σύστασης και την κύρωση του οργανισμού διοίκησης και διαχείρισης των κοινωφελών ιδρυμάτων (το σχέδιο αυτό συνήθως ενσωματώνεται στην αντίστοιχη συμβολαιογραφική πράξη σύστασης του ιδρύματος).

β) Φορολογική μεταχείριση των κοινωφελών περιουσιών.

Z. Ειδικές λύσεις για μικρούς δωρητές

H. Συμβουλευτική Υποστήριξη σε υπάρχοντα ιδρύματα

Θ. Προβολή σωματείου