Βελτίωση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου

1. Υφιστάμενο νομικό πλαίσιο

β) Η σειρά των διαδικασιών-βημάτων που απαιτούνται, κατά τον ως άνω νόμο:

1) για την εκποίηση ακινήτων (ως την πλέον συχνά εμφανιζόμενη σημαντική πράξη διαχείρισης κοινωφελούς περιουσίας) και

  • Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

Τα ακίνητα, εφόσον δεν τελούν υπό τον όρο του αναπαλλοτρίωτου, εκποιούνται δια πλειοδοτικής δημόσιας δημοπρασίας κατά την διαδικασία που ορίζεται στο Β.Δ. 30/11-4/12/1939 «Περί τρόπου εκποιήσεως κινητών και ακινήτων και εκμισθώσεως ακινήτων καταλειπομένων κατά κληρονομίαν, κληροδοσίαν ή δωρεάν εις το Κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών, ως και των ανηκόντων εις κοινωφελή ιδρύματα και περιουσίας» και στις διατάξεις των άρθρων 71, 74 του Α.Ν. 2039/1939, που έχει συνοπτικά ως εξής:

Οι διοικητές της κοινωφελούς περιουσίας αποφασίζουν την εκποίηση του ακινήτου και υποβάλλουν σχετικό αίτημα, στην αρμόδια υπηρεσία, για την κατ' αρχή έγκριση και τον καθορισμό της διαδικασίας (άρθρο 71 του Α.Ν. 2039/39).

Η τιμή που τίθεται κατά την διενέργεια της δημοπρασίας ως ελάχιστος όρος προσφοράς είναι τουλάχιστον η ανώτερη μεταξύ της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου και της αγοραίας αξίας αυτού όπως προκύπτει από την σχετική έκθεση του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών κατά τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τις διατάξεις των άρθρων 16 και 23 του Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α΄), εάν από τον χρόνο της εκτίμησης και της διενέργειας της δημοπρασίας έχει μεσολαβήσει διάστημα μεγαλύτερο του έτους απαιτείται επανεκτίμηση προς επικαιροποίηση των τιμών.

Τόπος διεξαγωγής της δημοπρασίας είναι το δημαρχιακό ή κοινοτικό κατάστημα του Δήμου ή της Κοινότητας που βρίσκεται το προς εκποίηση ακίνητο και όπου συνήθως πραγματοποιούνται δημοπρασίες. Είναι δυνατό επίσης η δημοπρασία να πραγματοποιηθεί στην έδρα του ιδρύματος στην περίπτωση που εκποιείται ακίνητο ιδρύματος, ύστερα από ειδική έγκριση του Διευθυντή Εθνικών Κληροδοτημάτων ή του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.

Η δημοπρασία ενεργείται πάντοτε Κυριακή ή άλλη εξαιρέσιμη ημέρα και από ώρα 10 έως12 π.μ. παρουσία του διοικούντος την κοινωφελή περιουσία (νόμιμο εκπρόσωπο του ιδρύματος, εκτελεστή διαθήκης ή εκκαθαριστή περιουσίας) και ενός δημοσίου υπαλλήλου που ορίζεται από τον Διευθυντή Εθνικών Κληροδοτημάτων ή τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας κατά περίπτωση.

Δεκτοί κατά την διαδικασία της δημοπρασίας είναι όσοι προσκομίζουν και καταθέτουν εγγυητική επιστολή τράπεζας ή γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με αξία ίση του 1/10 του ελάχιστου όρου προσφοράς.

Η δημοπρασία άρχεται με το ποσό το οποίο έχει οριστεί κατά την προκήρυξη, ως ελάχιστος όρος προσφοράς, αυξανόμενο κατά 2% αυτού τόσο για την πρώτη προσφορά όσο και για τις τυχόν επόμενες.

Οι όροι, βάσει των οποίων θα διεξαχθεί η δημοπρασία, αναγράφονται στην προκήρυξη η οποία συμπληρώνεται από τον διοικούντα την κοινωφελή περιουσία και υποβάλλεται για θεώρηση εκ των προτέρων, στο Διευθυντή Εθνικών Κληροδοτημάτων.

Περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες, δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν την διεξαγωγή της δημοπρασίας. Εάν δεν εκδίδονται δύο (2) εφημερίδες στο Δήμο ή στη Κοινότητα του τόπου της δημοπρασίας είναι δυνατό να δημοσιευθεί μόνο σε μία αλλά σε δύο (2) κατά συνέχεια φύλλα αυτής. Εάν δεν εκδίδονται εφημερίδες τότε η δημοσίευση της προκηρύξεως πραγματοποιείται δια τοιχοκολλήσεως στο Δημοτικό ή Κοινοτικό κατάστημα και δια δημοσιεύσεως σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών.

Μετά το τέλος της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από τα πρόσωπα που διενήργησαν την δημοπρασία τα οποία είναι δυνατόν να αποφανθούν αιτιολογημένα για το συμφέρον ή όχι του αποτελέσματος της δημοπρασίας. Επίσης τα πρακτικά υπογράφονται και από τον τελευταίο πλειοδότη.

Τα πρακτικά παραμένουν δύο (2) ακόμα ημέρες στα χέρια του διενεργήσαντος την δημοπρασία και στη συνέχεια, συνοδευόμενα: από τη θεωρημένη διακήρυξη, τα αποκόμματα των εφημερίδων με την δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης και την δήλωση των μερών περί του συμφέροντος ή μη του αποτελέσματος της δημοπρασίας, υποβάλλονται αρμοδίως για έγκριση είτε στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών είτε στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.

Δυνατότητα αντιπροσφοράς υπάρχει τόσο κατά το χρονικό διάστημα των δύο (2) ημερών που τα πρακτικά παραμένουν στα χέρια του διενεργήσαντος τη δημοπρασία, όσο και μέχρι της κοινοποίησης της έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας στον αγοραστή.

Η αντιπροσφορά αυτή η οποία είναι γραπτή, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2% μεγαλύτερη από την τιμή που έχει ήδη επιτευχθεί κατά την δημοπρασία, να αναγράφει το αντιπροσφερόμενο ποσό ολογράφως και αριθμητικώς, να συνοδεύεται δε από εγγυητική επιστολή αξίας ίσης προς το 1/10 της τιμής που προσφέρει. Η νέα αυτή προσφορά έχει σαν συνέπεια την επανάληψη της δημοπρασίας η οποία φέρει σαν ελάχιστο όρο το αντιπροσφερόμενο ποσό, επί του οποίου και πάλι κατά την διάρκεια της δημοπρασίας θα πρέπει να δοθεί από τον αντιπροσφέροντα ή οποιονδήποτε άλλο συμμετέχοντα τουλάχιστον το 2% έπ' αυτού του ποσού.

Εκτός από τη παραπάνω περίπτωση της αντιπροσφοράς, η δημοπρασία επαναλαμβάνεται και για διάφορους άλλους λόγους, όπως απαριθμούνται στις διατάξεις του άρθρου 35 του Β.Δ. (άγονη δημοπρασία, άρνηση υπογραφής των πρακτικών διενέργειας της δημοπρασίας από τον πλειοδότη, ακύρωση της δημοπρασίας λόγω του ασύμφορου της προσφοράς κ.λ.π.).

Κατά την επαναληπτική δημοπρασία η προκήρυξη δημοσιεύεται σε μία εφημερίδα και η δημοπρασία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί τρεις ημέρες τουλάχιστον μετά την δημοσίευση.

Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών ή ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας εγκρίνει τα πρακτικά της πραγματοποιηθείσας πλειοδοτικής δημοπρασίας εκποίησης ακινήτου, κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης του αρμόδιου συλλογικού οργάνου με την επωνυμία «Συμβούλιο Εθνικών Κληροδοτημάτων» ή «Περιφερειακό Συμβούλιο Εθνικών Κληροδοτημάτων» αντίστοιχα, κατά τις διατάξεις των άρθρων 5 και 36 του Β.Δ. 30/11-4/12/1939.

Η έγκριση ή ακύρωση των πρακτικών της δημοπρασίας ανακοινώνεται από την αρμόδια αρχή με απόδειξη στον διοικούντα την κοινωφελή περιουσία (εκκαθαριστή, εκτελεστή, κηδεμόνα, Διοικητικό Συμβούλιο ιδρύματος κ.λ.π.), ο οποίος με την σειρά του την κοινοποιεί με δικαστικό επιμελητή κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας την τρίτη ημέρα από την λήψη της έγκρισης στον αγοραστή, υπολογιζομένης και της ημέρας της λήψης. Μέχρι την αποδεδειγμένη κοινοποίηση στον αγοραστή είναι δυνατό να δοθεί αντιπροσφορά.

Μετά την κοινοποίηση της έγκρισης και εντός δέκα (10) ημερών απ' αυτήν, κατά τις διατάξεις του άρθρου 38 του παραπάνω αναφερόμενου Β.Δ., ο αγοραστής οφείλει να προσέλθει μετά του διοικούντα την περιουσία για την υπογραφή του σχετικού συμβολαίου και την καταβολή του τιμήματος. Τα τέλη χαρτοσήμου, τα δικαιώματα του συμβολαιογράφου και γενικά τα έξοδα της δημοπρασίας βαρύνουν τον αγοραστή με εξαίρεση την αμοιβή του συμπράξαντα δημοσίου υπαλλήλου, η οποία βαρύνει την κληρονομιά.

Αντίγραφο της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή για την ενημέρωση του οικείου φακέλου.

« Πίσω