Βελτίωση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου

1. Υφιστάμενο νομικό πλαίσιο

β) Η σειρά των διαδικασιών-βημάτων που απαιτούνται, κατά τον ως άνω νόμο:

2) για τη χορήγηση υποτροφιών, κατόπιν επιλογής και χωρίς τη διεξαγωγή διαγωνισμού (ως τον πλέον συχνά εμφανιζόμενο εκτελεστέο σκοπό υπέρ του οποίου διατίθενται κοινωφελείς περιουσίες).

  • ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ   (Διαθέσιμος εδώ: PDF)
  • Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Γενικά, η χορήγηση των υποτροφιών από τις κοινωφελείς περιουσίες σε νέους για την ολοκλήρωση των σπουδών τους, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της διαθήκης ή της πράξης δωρεάς και κατά την διαδικασία που προβλέπεται από τον οργανισμό διοίκησης και διαχείρισης του ιδρύματος σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 2039/1939 όπως ισχύει σήμερα και του από 18/23-8-1941 Κανονιστικού Διατάγματος «Περί του τρόπου απονομής υποτροφιών εκ κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών καταλειπομένων εις άλλα πρόσωπα νομικά ή φυσικά πλην του Κράτους».

Στις περισσότερες των περιπτώσεων οι διαθέτες ή δωρητές ορίζουν με την συστατική τους πράξη τον τρόπο χορήγησης των υποτροφιών (διαγωνισμός-επιλογή) καθώς και τους δικαιούμενους υποτροφίας (καταγωγή, οικονομική-οικογενειακή κατάσταση, επίδοση, κλάδο σπουδών κ.λ.π.).

Σε περίπτωση που από τη συστατική πράξη δεν είναι καθορισμένα τα δικαιούχα πρόσωπα και δεν έχει προσδιορισθεί ο τρόπος εκλογής, τότε διενεργείται διαγωνισμός για την χορήγηση των υποτροφιών κατά τις διατάξεις του άρθρου 107 του Α.Ν. 2039/1939, όπως έχει αντικατασταθεί, συμπληρωθεί και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 1582/1985 (ΦΕΚ 222 Α΄) και το άρθρο 1 παρ. 25 του Ν. 2386/1996 (ΦΕΚ 43 Α΄).

Με τις διατάξεις του από 18/23-8-1941 Κ.Δ. καθορίζεται η όλη διαδικασία τελέσεως του διαγωνισμού που έχει συνοπτικά ως εξής:

Οι διοικούντες την κοινωφελή περιουσία προβαίνουν στην σύνταξη πρόσκλησης των ενδιαφερομένων, όπου αναφέρονται οι όροι και οι προϋποθέσεις απονομής της υποτροφίας, όπως επίσης ο αριθμός των χορηγούμενων υποτροφιών, το ύψος της χορηγούμενης υποτροφίας/ανά μήνα, η διάρκεια της υποτροφίας (μήνες /ανά έτος, έτη χορήγησης) κ.λ.π.

Η πρόσκληση αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Κατά την έγκριση ελέγχεται αν αυτή έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της συστατικής πράξης. Μετά την έγκριση αυτή η πρόσκληση δημοσιεύεται δύο φορές σε δύο τοπικές και κατά προτίμηση ημερήσιες εφημερίδες και μία φορά σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών σαράντα πέντε (45) ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (άρθρο 6 του Κανον. Διατάγματος),

Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών συντάσσεται ο πίνακας των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις απονομής της υποτροφίας και πραγματοποιείται η τελική επιλογή των δικαιουμένων.

Αντίγραφο της πράξης αυτής τοιχοκολλάται και παραμένει στα γραφεία της κοινωφελούς περιουσίας και συντάσσονται αποδεικτικά τοιχοκόλλησης.

Κατά του πίνακα των υποψηφίων επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων εντός δέκα (10) ημερών από της τοιχοκόλλησης (άρθρο 20 του Κ.Δ.).

Μετά την λήξη των δέκα ημερών, η σχετική πράξη των διοικούντων, τα λοιπά στοιχεία αυτού καθώς και οι τυχόν ενστάσεις διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να ελεγχθούν και με τις παρατηρήσεις τους να διαβιβαστούν αρμοδίως είτε στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών είτε στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.

Η παραπάνω αρμόδια αρχή, μετά από έλεγχο συντάσσει εισήγηση στο Συμβούλιο Εθνικών Κληροδοτημάτων ή στο Περιφερειακό Συμβούλιο Εθνικών Κληροδοτημάτων ύστερα από σύμφωνη γνωμοδότηση των οποίων, εγκρίνει τη παραπάνω αναφερόμενη πράξη της διοίκησης της κοινωφελούς περιουσίας και διορίζει τους επιτυχόντες ως υποτρόφους.

Τέλος, η απόφαση αποστέλλεται στους διοικούντες προκειμένου να ανακοινωθεί στους ενδιαφερομένους και να κληθούν οι επιτυχόντες να υπογράψουν τις σχετικές συμβάσεις υποτροφίας.

Σημειώνεται ότι η πράξη των διοικητών της κοινωφελούς περιουσίας δύναται να τροποποιηθεί αν, μετά από έλεγχο, διαπιστωθεί κάποια παρατυπία ή παράβαση των όρων της συστατικής πράξης.

Η διάρκεια των σπουδών ορίζεται για μεν τους υποτρόφους βασικών σπουδών μέχρι την λήξη των κανονικών τους σπουδών στην βαθμίδα εκπαίδευσης που φοιτούν, για δε τους υποτρόφους μεταπτυχιακών σπουδών μέχρι δύο (2) χρόνια με δυνατότητα παράτασης για δύο (2) ακόμα χρόνια.

Η καταβολή της υποτροφίας, για όσους σπουδάζουν στην αλλοδαπή αρχίζει με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή του εξαμήνου, εφόσον η έναρξη αυτού έπεται της άφιξης του υποτρόφου στο εξωτερικό. Διαφορετικά η καταβολή αρχίζει από την ημερομηνία άφιξης.

Για όσους σπουδάζουν στην ημεδαπή, η καταβολή αρχίζει με την έναρξη του σχολικού ή του ακαδημαϊκού έτους ή εξαμήνου στο οποίο αναφέρεται η υποτροφία.

Σε καμιά περίπτωση δεν χορηγείται υποτροφία για χρονικό διάστημα πριν από το σχολικό ή ακαδημαϊκό έτος μέσα στο οποίο εκδόθηκε η σχετική απόφαση των διοικούντων την κοινωφελή περιουσία, για την χορήγηση της υποτροφίας αυτής.

« Πίσω