Καταστατικό

Άρθρο 1ο
Σύσταση, Έδρα

Ι. Συνιστάται Σωματείο με την επωνυμία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΩΡΕΑΣ –  Η ΦΙΛΟΤΗΣ" και με τον διακριτικό τίτλο "ΣΥΛΛΟΓΟΣ Η ΦΙΛΟΤΗΣ"  ή "Η ΦΙΛΟΤΗΣ".

ΙΙ. Έδρα του Σωματείου ορίζεται η πόλη των Αθηνών.

ΙΙΙ. Το  Σωματείο μπορεί να ιδρύει γραφεία του και σε άλλα μέρη της χώρας.

 

Άρθρο 2ο
Σκοπός

Σκοποί του Σωματείου είναι:
Ι. Η προώθηση, ανάπτυξη και αναβάθμιση του θεσμού των κοινωφελών ιδρυμάτων, των δωρεών υπέρ κοινωφελών σκοπών και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

ΙΙ. Η καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας, συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των κοινωνικών και κρατικών φορέων για την προώθηση του θεσμού των κοινωφελών ιδρυμάτων, των δωρεών υπέρ κοινωφελών σκοπών και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

ΙΙΙ. Η μελέτη του θεσμού των κοινωφελών ιδρυμάτων, των δωρεών υπέρ κοινωφελών σκοπών και της κοινωνικής αλληλεγγύης.Το Καταστατικό της «ΦΙΛΟΤΗΣ»: Katastatiko_Filotis.pdf