Χαρτογράφηση χώρου ιδρυμάτων και λοιπών κοινωφελών περιουσιών

1. Κοινωφελείς Περιουσίες Εποπτευόμενες από το Υπουργείο Οικονομικών ή και άλλους φορείς του δημοσίου.

(μέχρι στιγμής δεν έχει αποτυπωθεί ο αριθμός των υπό του Υπουργείου Οικονομικών εποπτευομένων κοινωφελών περιουσιών)

(προσπάθεια του σωματείου για τη προώθηση νομοσχεδίου με στόχο την ενεργοποίηση της συνταγματικής εντολής που αφορά την σύνταξη εθνικού και περιφερειακού μητρώου κληροδοτημάτων)

2. Προσπάθεια καταγραφής των κοινωφελών ιδρυμάτων που χαίρουν διοικητικής και διαχειριστικής αυτοτέλειας, εξαιρούμενα της εποπτείας του Υπουργού των Οικονομικών.

3. Άλλες μορφές νομικών προσώπων οι οποίες είναι δυνατόν να παρέχουν κοινωφελές έργο αλλά δεν εμπίπτουν στις ως άνω κατηγορίες
(π.χ. αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, σωματεία, σύλλογοι κ.λ.π.)