Συμβουλευτική Υποστήριξη Δωρητών

1. Ενημέρωση / κατεύθυνση  υποψηφίων  δωρητών  για  τυποποιημένα  κείμενα  Ιδρυμάτων / Δωρεών

α) Υπόδειγμα σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος (PDF) (το οποίο προτείνεται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών) για την έγκριση σύστασης και την κύρωση του οργανισμού διοίκησης και διαχείρισης των κοινωφελών ιδρυμάτων (το σχέδιο αυτό συνήθως ενσωματώνεται στην αντίστοιχη συμβολαιογραφική πράξη σύστασης του ιδρύματος).

β) Φορολογική μεταχείριση (PDF) των κοινωφελών περιουσιών.