Ειδικές λύσεις για μικρούς δωρητές

  • Κατηγοριοποίηση υπαρχόντων αξιόπιστων Προγραμμάτων υφιστάμενων Ιδρυμάτων (π.χ. εξέταση για υποτροφίες, οργάνωση πινακοθηκών κλπ)
  • Διαμόρφωση, με τα αντίστοιχα Ιδρύματα, πλαισίου υποστήριξης / διαχείρισης μικρών δωρεών