ΣΤΟΧΟΙ

Σύμφωνα με το καταστατικό, οι συγκεκριμένοι στόχοι του σωματείου «Η ΦΙΛΟΤΗΣ» είναι:

Ι. Η προώθηση, ανάπτυξη και αναβάθμιση του θεσμού των κοινωφελών ιδρυμάτων, των δωρεών υπέρ κοινωφελών σκοπών και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

ΙΙ. Η καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας, συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των κοινωνικών και κρατικών φορέων για την προώθηση του θεσμού των κοινωφελών ιδρυμάτων, των δωρεών υπέρ κοινωφελών σκοπών και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

ΙΙΙ. Η μελέτη του θεσμού των κοινωνικών ιδρυμάτων, των δωρεών υπέρ κοινωφελών σκοπών και της κοινωνικής αλληλεγγύης.