Βελτίωση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου

1. Υφιστάμενο νομικό πλαίσιο

α) O A.N.2039/1939, επικαιροποιημένος κατά το δυνατόν. (Διαθέσιμος εδώ: PDF - HTML)

β) Η σειρά των διαδικασιών-βημάτων που απαιτούνται, κατά τον ως άνω νόμο:

1) για την εκποίηση ακινήτων (ως την πλέον συχνά εμφανιζόμενη σημαντική πράξη διαχείρισης κοινωφελούς περιουσίας) και

2) για τη χορήγηση υποτροφιών, κατόπιν επιλογής και χωρίς τη διεξαγωγή διαγωνισμού (ως τον πλέον συχνά εμφανιζόμενο εκτελεστέο σκοπό υπέρ του οποίου διατίθενται κοινωφελείς περιουσίες).

2. Νομοθετικές πρωτοβουλίες τρίτων

Μέσω της διαδρομής: Υπουργείο Οικονομικών - gsis.gr - Γ.Γ.Π.Σ. (ggps) - Υπουργείο - Υπηρεσίες - Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων - Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων - Κώδικας Εθνικών Κληροδοτημάτων (σχέδιο Νόμου).

3. Προτάσεις μας

α) Πρόταση ΦΙΛΟΤΗΣ